Jak soutěžit Výherci Pravidla

Jak soutěžit

Kupte 3x - Président Svěží
Uchovejte účtenku
Pošlete kod FIK
Sledujte náš web

Soutěž probíhá od 1. 6. 00:00:00 do 15. 7. 2018 23:59:59 hod.

Akce platí na sortiment výrobků: Svěží čerstvý sýr přírodní, Svěží čerstvý sýr bylinkový, Svěží čerstvý sýr s rajčaty a cibulkou, Svěží čerstvý sýr s pažitkou
Infolinka soutěže: svezi@promotime.net

Gratulujeme!

Soutěž probíhá od 1. 6. 00:00:00 do 15. 7. 2018 23:59:59 hod.

Úplné znění soutěžních pravidel

Smyslem těchto pravidel je výhradní úprava spotřebitelské soutěže „Président Svěží“ ve vztahu ke spotřebitelům. Smyslem této spotřebitelské soutěže je zakoupení vybraných výrobků Président, účast v soutěži na webových stránkách pořadatele specifikovaných dále nebo formou SMS zprávy, ve které soutěžící může vyhrát světelný budík Lanaform, župan nebo mazací nožík.

Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených organizátorem soutěže.

Pořadatel:

společnost Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707

Organizátor:

společnost PROMOTIME, s.r.o., IČO: 26141302, DIČ: CZ26141302, se sídlem U dubu 1057/6, 147 00 Praha 4 - Braník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866

Název soutěže:

„Spotřebitelská soutěž Président Svěží o pomocníky pro svěží ráno“ (dále jen „soutěž“)

Doba trvání soutěže:

od 1.2.2018 00:00:00 do 31.3.2018 23:59:59 hod
(dále jen „doba konání soutěže“)

Místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky ve všech nákupních řetězcích.
(dále jen „místo konání soutěže“)

Specifikace výrobku:

Vybrané výrobky značky Président:

 • Président Svěží přírodní
 • Président Svěží bylinkový
 • Président Svěží s pažitkou
 • Président Svěží s rajčaty a cibulkou

(dále jen „výrobek“)

Výhry v soutěži:

 • 40x světelný budík Lanaform Wake Up Light
 • 160x župan
 • 400x mazací nožík

Podmínky účasti:

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou v České republice, které splní podmínky soutěže dále stanovené, s výjimkou osob uvedených v odstavci „b“ tohoto článku.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora a technického správce nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
 3. Pokud soutěžící sice zakoupí výrobky, ale obdrží doklad o zaplacení - účtenku bez názvu zakoupeného výrobku a kódu FIK, nemůže se z technických důvodů soutěže zúčastnit. Na účtence tak musí být uveden kód FIK a název zakoupeného výrobku.

Podmínky soutěže:

 1. Soutěžící v době od 1.2.2018 00:00:00 do 31.3.2018 23:59:59 hod a místě konání soutěže zakoupí minimálně 3 výrobky Président Svěží v rámci jednoho nákupu a uschová si z tohoto nákupu originál doklad o zaplacení (účtenku) s kódem FIK.
 2. Soutěžící v době trvání soutěže vyplní a odešle formulář na webové stránce http://presidentsvezi.cz nebo zašle SMS na číslo 87651 ve tvaru SVEZI KODFIK DATUM CAS NAKUPU JMÉNO PŘÍJMENÍ MĚSTO (např.: SVEZI 12345678-1234-1234 010218 1700 JAN NOVAK PRAHA) v době konání soutěže. Cena SMS závisí na mobilním tarifu soutěžícího.
 3. Každá fyzická osoba se může soutěže zúčastnit vícekrát. Vždy však s novou soutěžní účtenkou.
 4. Jeden soutěžní kód opravňuje soutěžícího pouze k jednomu soutěžnímu vstupu.
 5. Každý týden se soutěží o 5x světelný budík Lanaform Wake Up Light, 20x župan a 50x mazací nožík.
 6. Týdnem v této soutěži není myšlen kalendářní týden, ale časové období počínaje dnem zahájení soutěže do dne předcházejícího slosování, tzn. týdnem je i časové období od 1.2.2018 do 11.2.2018.
 7. Výhru získá soutěžící, který zašle číslo účtenky přes webový formulář nebo sms a bude vylosován Organizátorem.
 8. Termíny slosování jsou 11.2.2018, 18.2. 2018, 25.2. 2018, 4.3. 2018, 11.3. 2018, 18.3. 2018, 25.3. 2018, 1.4.2018.
 9. Výherce vylosuje náhodně počítačový systém Organizátora. Druh výhry bude výherci taktéž přiřazen náhodně.
 10. V případě výhry bude výherce o výhře informován Organizátorem bezprostředně po vylosování prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl, nebo formou sms na telefonní číslo, ze kterého odeslal registrační sms a bude vyzván ke sdělení jména, příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla pro potřeby doručení výhry a předložení kopie nebo skenu výherní účtenky. Údaje je výherce povinen sdělit do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy Organizátora. Kopii nebo sken výherní účtenky je výherce povinen zaslat Organizátorovi s označením „Svěží soutěž/1. kolo soutěže“ na adresu PROMOTIME, s.r.o., Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo na e-mailovou adresu svezi@promotime.net do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy Organizátora. Výherce je také povinen na vyžádání Organizátora zaslat originál účtenky na uvedenou adresu a to pro případnou kontrolu. Po provedení kontroly originálu účtenky, bude tato účtenka výherci vrácena. Výherní účtenku je výherce povinen zaslat na uvedenou adresu doporučeně nebo e-mailem spolu s identifikací výherce. V případě, že výherce účtenku nezašle v určeném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora
 11. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím společnosti IN TIME do 2 měsíců od skončení soutěže nebo si ji výherce může po skončení soutěže vyzvednout osobně v Praze na adrese MKTG LOGISTICS, s.r.o., Mezi Vodami 1097/25, Praha 4 – Modřany, 143 00. V případě osobního vyzvednutí o tom musí výherce Organizátora předem informovat a to mailem na adresu svezi@promotime.net, a to minimálně 2 dny před osobním vyzvednutím. V případě, že si výherce nevyzvedne výhru osobně na uvedené adrese nebo na pobočce České pošty a výhra tak bude vrácena zpět odesílateli - Organizátorovi, ztrácí výherce na výhru nárok a tento nárok propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora. V případě, že se některý týden nezúčastní potřebný počet soutěžících, propadají týdenní výhry ve prospěch Organizátora, pokud Organizátor nerozhodne jinak.
 12. Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě jejich výhry může Organizátor soutěže zveřejnit jejich osobní údaje a informaci o jejich výhře na dobu 2 měsíců po slosování na webové stránce http://presidentsvezi.cz/ a na facebookových stránkách www.facebook.com/PresidentSyrCZ Osobní údaje, které je Organizátor oprávněn zveřejnit, jsou: křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce a město, ze kterého výherce pochází (např. Jan N., Praha).

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů, souhlas subjektu osobních údajů:

Každý soutěžící uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese pro doručování, telefonním čísle a e-mailové adresy (dále jen "osobní údaje") prostřednictvím SMS nebo webového formuláře společnosti Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707, správce osobních údajů reg. č. 00051569, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, nebo zaslání výhry, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím zpracovatele pověřeného pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně kdykoli odvolat, a to písemnou formou zaslanou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

Další důležité podmínky soutěže:

 1. Soutěžící zúčastněním se soutěže souhlasí s pravidly této soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž předčasně ukončit, prodloužit, zrušit či pozastavit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno ve formě písemného dodatku k těmto pravidlům, který bude zveřejněn.
 3. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s výhrou v podobě světelného budíku, županu nebo mazacího nožíku.
 4. Pořadatel ani Organizátor nezodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti doručení výhry v důsledku nesprávné nebo nečitelné adresy uvedené soutěžícím.
 5. Úplné aktuální znění pravidel soutěže bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://presidentsvezi.cz a zároveň uloženo v písemné podobě na adrese PROMOTIME, s.r.o Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany.
 6. V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na Infomail Organizátora na e-mailové adrese: svezi@promotime.net
 7. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
 8. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
 9. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, Inc. a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel i Organizátor tímto osvobozují společnost Facebook, Inc. od všech závazků.

Gratulujeme k výhře!

Soutěž probíhá od 1. 6. 00:00:00 do 15. 7. 2018 23:59:59 hod.

© 2018, Lactalis CZ Kompletní pravidla